NIEUWE DENKWIJZE

-------------------------------

SLUIT NIET UIT  DAT DE MOGELIJKHEID  BESTAAT

DAT  NA JOUW STERVEN  JOUW LEVEN  VÉRDER GAAT !

 

Onze daden worden voor een groot deel bepaald door hoe we denken, door onze levensvisie, dus hoe we aankijken tegen het leven. In onze moderne, westerse maatschappij is die levensvisie voor 90% materialistisch te noemen. Dit materialisme is de basis voor onze daadkrachtige maatschappij, maar heeft helaas ook een aantal nadelen zoals: stress, moderne ziekten, millieuverontreiniging, criminaliteit, individualisme en nog vele andere dingen die het geluk van de mens beperken.

In enkele pagina's tekst die hier volgen, kunt u lezen over een andere, aanvullende denkwijze die veel van deze nadelen kan overwinnen. Die andere denkwijze gaat hier het 'nogverderdenken' genoemd worden.

- Om uit te leggen wat 'nog-verder-denken' inhoudt, moet ik eerst uitleggen wat bedoeld wordt met het 'verderdenken'. Ik stel het 'verderdenken' tegenover materialisme. De materialist gaat er van uit, dat er geen verder leven is van iemands geest na diens dood. De 'verderdenker', daarentegen, gaat er van uit dat het wel degelijk mogelijk is dat men verder leeft na z'n sterven op aarde, maar sluit ook niet uit dat er géén leven meer is na de dood. De 'verderdenker' sluit dus beide mogelijkheden niet uit en laat dus open wat er met iemands geest zal gebeuren na diens sterven. Hij gaat er bewust van uit dat een 'verder leven' nét zo goed mogelijk is als een 'niet verder leven' en houdt in zijn praktische leven al rekening met beide mogelijkheden. Echter de materialist sluit dus, bewust of onbewust, wél de mogelijkheid van een 'verder leven' uit en gedraagt zich daar ook naar (hij wil nu zo veel mogelijk genieten en voelt zich niet verantwoordelijk voor wat er na zijn dood gebeurt met zichzelf, zijn medemens en de wereld). De meeste moderne mensen zijn onbewust materialist. Veel wetenschappers en intellectuelen zijn bewúst materialist maar... er is geen enkele wetenschapper die kan bewijzen dat er géén verder-leven is na de dood. De meeste mensen willen en durven niet nadenken over wat er, als zij zullen sterven met hun geest zal gebeuren, met hun denken, hun gevoel, hun wilskracht, creativiteit, enz., terwijl het moment van sterven toch voor iedereen zeker ooit zal komen. Indien je een materialist zou vragen, waarom ie de mogelijkheid uitsluit van een 'verder leven', dan kan ie daar geen redelijk antwoord op geven. Een eerlijk materialist zegt dan misschien: "omdat mij dat het beste uitkomt" of "ik volg de massa en geloven in een 'verder leven' is nu uit de mode". De 'verderdenker' sluit dus een verder leven na z'n dood niet uit en houdt in zijn leven evenveel rekening met beide mogelijkheden. Maar nou de 'NOGVERDERDENKER', deze houdt ook rekening met deze beide mogelijkheden, maar... gaat om een aantal redenen er van uit, dat de kans veel groter is dat er wel degelijk een verder leven na z'n dood zal zijn. De redenen die daarvoor dan vaak genoemd worden zijn:

- de menselijke wilskracht is een enorme energie-bron en volgens de natuurkunde gaat energie nooit verloren

- in de winter is het leven in de natuur als dood, maar in het voorjaar komt het weer helemaal tot leven; dus het geloven in een 'verder-leven' is geen onnatuurlijke manier van denken

- heel veel volkeren op onze aardbol zijn onafhankelijk van elkaar gekomen tot een geloof in een verder leven na de dood

- in de parapsychologie gaat men er van uit dat de geest zich kan verplaatsen buiten het lichaam (z.g. uittreden) en de geest dus kan bestaan, waarnemen, denken, voelen, willen en handelen buiten het lichaam (dat in een bepaalde slaap gebracht is). De geest heeft het lichaam dus niet persé nodig om te kunnen bestaan; de geest kan functioneren onafhankelijk van het lichaam

- duizenden mensen (uit alle culturen) die een bijna-dood-ervaring hebben gehad kunnen zelf getuigen van hun geest die vanaf een plaats buiten het lichaam het eigen bleke lichaam hebben kunnen zien liggen.

 

De 'nogverderdenker' is zich er van bewust dat voorgenoemde redenen geen bewijzen vormen, maar wel waardevolle, realistische aanduidingen, die met elkaar gecombineerd nog aan duidingskracht winnen.

- Het is alleen voor de duidelijkheid, dat het materialisme en het '(nog)verderdenken' hier zo zwart-wit uitgetekend worden. Natuurlijk is de realiteit niet zo zwart-wit. Zo is iederéén in bepaalde mate materialistisch en het is zeker NIET mijn bedoeling om materialisten of materialisme te veroordelen; ik wil mensen er alleen van bewust maken dat er ook een andere, realistische manier van denken bestaat, die van belang is voor mens en maatschappij.

- Er bestaat dus zowel het materialistische denken als het '(nog)verderdenken'. De '(nog)verderdenker' gaat voelen dat ie mogelijk een toekomst heeft na z'n sterven, voelt zich nu reeds verantwoordelijk voor de kwaliteit van die toekomst en zoekt wegen om hier aan te werken. Maar de materialist mist dit verantwoordelijkheidsgevoel en richt zich alléén op aards genot: huis, auto, vakanties, carrière en wil hiervoor zo veel mogelijk geld verdienen, eenzijdig en gewetenloos. En wat er na zijn dood met de maatschappij zal gebeuren zal hem een zorg wezen. Zijn levenshouding is te vergelijken met iemand die nog één dag te werken heeft in een bedrijf dat reeds failliet verklaard is.

Maar is de puur materialistische mentaliteit nu echt zo slecht en ongezond voor de mens en de maatschappij? Moeten we het dan zien als een soort 'woeker-ziekte'? Volgens mij helaas wel! Met het hebben van wat welvaart is natuurlijk niets mis, zolang de mens die materie alleen als een HULPMIDDEL beschouwt om te kunnen leven en aan zichzelf te kunnen werken. Dus er is niets verkeerds aan materiële dingen, zolang ze maar in dienst staan van de mens om zich geestelijk te kunnen ontplooien. Echter, bij de meeste mensen is de materie het hoofddoel in hun leven geworden omdat ze geen belangrijker doel denken te hébben. Maar materie blijft materie, is door z'n aard altijd beperkt en zal dus ook beperkt geluk en beperkte bevrediging geven aan de mens. En dáárom kun je het pure materialisme met een woeker-ziekte vergelijken, 'ziekte' omdat er onevenwichtigheid en eenzijdigheid ontstaat door het gebrek aan het geestelijke aspect, dat het belangrijkste is van het menselijk leven, en 'woekerend' omdat het onbevredigend blijft; de meeste mensen die materiële rijkdom hebben, willen daarvan steeds meer. Voor de materialist is 'geld' belangrijker dan 'geest', belangrijker dan menselijkheid, medemensen, dieren en de natuur. Alles moet wijken voor het geld, voor de economische belangen. Maar… de materie zou eigenlijk altijd in dienst moeten staan van de mens, van diens leven en geestelijke ontwikkeling; hoe weinig echter is dit nu nog het geval! Men heeft op aarde nog maar weinig interesse voor de ontwikkeling van de menselijke ziel, het karakter en de liefde. Alleen de enkeling is hier serieus mee bezig; de massa ziet daar het nut en de waarde nog niet van in en weet niet eens dat er geestelijk geluk bestaat, laat staan dat je dit verdienen kunt door aan jezelf te werken.

Ook een materialist kan financieel arm zijn en een 'nogverderdenker' financieel rijk. Het gaat er ook niet om hoeveel geld je per jaar aan luxe dingen uitgeeft, zolang je als hoofddoel maar de ontwikkeling van het karakter en de liefde hebt (ook ten behoeve van je geluk straks in het hiernamaals). En indien je nu reeds gaat begrijpen dat geluk in de geest veel dieper en bevredigender is dan al het aardse geluk, dan kun je dit wijsheid noemen en streef je automatisch ook naar dit hogere geluk.

- Overigens is er met het aardse geluk op zich niets mis en men dient ook te streven naar vervulling van bepaalde basisbehoeften en enig basisgenot, dat hoort bij het leven en ook bij het geestelijke levenspad. Maar het is de eenzijdigheid bij het materialistische denken en streven waar de schoen wringt.

- Hoe kan het oprukkende materialisme in onze moderne maatschappij een halt toe worden geroepen? Zijn de politici daartoe in staat? Nee, zij zeggen dat dit een mentaliteitskwestie is, en dat zij daar niets aan kunnen doen. De religies zouden hier wel iets aan kunnen doen indien zij in de praktijk filosofische discussies zouden aangaan met niet-gelovigen, maar zij zijn daar steeds minder toe in staat. En doet men tóch een poging daartoe, dan spreekt men de mensen niet aan 'op het gezonde verstand'.

- Het materialisme heeft als drijfveer de hebzucht in de mens en de gemakzucht bij het denken, wat nog aangewakkerd wordt door de reclames van de bedrijven. De enige effectieve kracht om het oprukkend materialisme een halt toe te roepen is volgens mij het (op het gezonde verstand gebaseerde) 'nogverderdenken'. Maar dan zou deze filosofie wel opgepakt dienen te worden door de religies in de wereld, door de politieke partijen in de wereld, de onderwijssystemen en de media (nieuwsbladen, TV, internet, films enz.). Maar... dan moet de maatschappij het materialisme ook eerst leren zien als een levensbedreigende woeker-ziekte. En ik vrees dat de wereld daarvoor eerst doodziek en ten einde raad moet zijn, voordat men open staat voor een medicijn zoals het 'nogverderdenken'.

Nu komt er tegenwoordig steeds meer niet-kerkelijk geloof in de wereld. Maar ook dit zal geen vuist kunnen maken tegen het materialisme.

Maar toch... indien we nu alleen al de politieke en religieuze machthebbers zouden kunnen overtuigen van de noodzaak en effectiviteit van het 'nogverderdenken', dan waren we al een heel eind op de goede weg. Het 'nogverderdenken' kan aansluiten bij elke wereldreligie en bij elke politieke hoofdstroming en het is heel praktisch toepasbaar omdat ieder mens die een beetje kan en wil nadenken er bereikbaar voor is. En niemand wordt iets afgepakt, men krijgt er alleen een geestelijke dimensie bij, wat een verrijking en vermenselijking is voor de persoonlijkheid. En men hoeft er niets voor te dóén, alleen maar ergens mee te stóppen, namelijk met het uitsluiten dat er een werkelijke mogelijkheid bestaat, dat er wél een verder-leven zal zijn van z'n geest na z'n sterven.

Ik zou dus iedere wereldburger willen toeroepen:

 

                           

NIET UITSLUITEN !
( open staan voor ruimer denken )

 

SLUIT NIET UIT  DAT DE MOGELIJKHEID  BESTAAT
DAT  NA JOUW STERVEN  JOUW LEVEN  VÉRDER GAAT !


© Giel Heijmans -709-A-


- zie ook op YouTube :

NIET UITSLUITEN !
https://www.youtube.com/watch?v=xnPv1rMSev8

 

-----------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

MÓGELIJKHEID VÉRDER-LEVEN 

NIET UITSLUITEN

( materialisme overwinnen )

 

Door  de mogelijkheid  NIET  uit te sluiten
Dat jij  vérder leven zult  na je dood
Komt jouw menselijkheid  meer naar buiten
En ook  jouw ‘horizon’  wordt vergroot

 

Jouw blik op het leven wordt dan  ruimer
Je verantwoordelijkheidsgevoel  neemt toe
Je ontwaakt  uit een ‘stoffelijke sluimer’
En je komt meer  aan het geestelijke  toe

 

Het materiële  krijgt over jou  minder macht
Dus ga jij je  vrijer en rustiger  voelen
Je wordt ook meer  zelfstandig  en zacht
En je richt je op  edelere levensdoelen

 

Voor je medemens  krijg je meer gevoel
En voor  de natuur  krijg je meer respect
Jouw leven zelf  krijgt een hoger doel
Omdat je  de diepte in jezelf  ontdekt

 

Je medemenselijkheid  komt naar buiten
En  jouw mensvisie  wordt vergroot
Door de mogelijkheid  niet uit te sluiten
Dat jij  vérder leven zult  na je dood.

 


© Giel Heijmans -710-